Στρατηγικό σχέδιο> Οργάνωση και λειτουργία Τομείς δράσης και μεθοδολογία
 


Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης 

Άξονες προτεραιότητας 

Συστηματοποίηση στόχων

Συγκεκρομενοποίηση δράσεων

οι 15 δράσεις-πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου

 


Επισκεφτείτε το τομέα "βιβλιοθήκη" όπου παρέχονται δεσμοί σε on-line μελέτες και εργασίες για την πόλη της Θεσσαλονίκης

 

 

  "1η ενδιάμεση έκθεση" για την πρόοδο του Στρατηγικού Σχεδίου, 15/1/01 

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το διάγραμμα στόχων και οργανωτικής δομής του Στρατηγικού Σχεδίου  

 

 

 

 

 

 

Δομημένος Κοινωνικός Διάλογος

Φόρουμ διαλόγου: πρόγραμμα, θεματολογία και συμμετέχοντες

 

 

 

 

 


Το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνει έξι βασικούς τομείς δράσης στους οποίους καταγράφονται όλα τα βασικά θέματα που συνδέονται με τον προγραμματισμό της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Οι τομείς αυτοί είναι:

·         Θεσμικό πλαίσιο και αστική διακυβέρνηση,

·         Παραγωγικό σύστημα και καινοτομία,

·         Ανθρώπινο δυναμικό και απασχόληση,

·         Τεχνικές και κοινωνικές υποδομές,

·         Αστική οργάνωση και κατοικία,

·         Ποιότητα αστικού περιβάλλοντος.

Προβλέπονται δυο επίπεδα αναλυτικής προσέγγισης των τομέων δράσης. Το πρώτο επίπεδο καλύπτεται από το παρόν Σχέδιο Δράσης και οδηγεί στη διαμόρφωση των 15 δράσεων–πλαίσιο που αποτελούν βασικό στοιχείο στη διαδικασία σύνταξης του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το δεύτερο επίπεδο ενεργοποιείται κατά την ίδια διαδικασία σύνταξης του Στρατηγικού Σχεδίου και περιλαμβάνει την ανάλυση των τομέων σε βάθος, τη διατύπωση στόχων και την εξειδίκευση των δράσεων–πλαίσιο. Και στα δυο επίπεδα η ανάλυση κάθε τομέα ακολουθεί τη μεθοδολογική σειρά ΔιάγνωσηΣτόχοιΔράσεις ως εξής:

 ·         Διάγνωση: περιλαμβάνει την περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης με βάση την εκτίμηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών, αλλά και των απειλών και αδυναμιών που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες κάθε τομέα.

 ·         Στόχοι: περιλαμβάνουν τη συστηματοποίηση των στόχων που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί αλλά και τη διατύπωση νέων στόχων σε αντιστοιχία με τη διάγνωση, τους άξονες προτεραιοτήτων και τις ακολουθούμενες πολιτικές σε κάθε τομέα.

 ·         Δράσεις: περιλαμβάνουν τις συγκεκριμένες δράσεις–πλαίσιο για την ένταξη των ήδη προγραμματισμένων και την εξειδίκευση των ενεργειών και έργων που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε κάθε τομέα.

 Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν από το Στρατηγικό Σχέδιο εκείνες οι προτεραιότητες που προωθούν το βιώσιμο χαρακτήρα της ανάπτυξης της πόλης. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η αποδοχή και προώθηση του βασικού τρίπτυχου της βιώσιμης ανάπτυξης όπως διατυπώνεται τόσο στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης και το Πλαίσιο Δράσης για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη στην ΕΕ όσο και στο θεσμικό πλαίσιο για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη Βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων στην Ελλάδα. Οι αρχές αυτές είναι η συνύπαρξη των στόχων της Οικονομικής Ανταγωνιστικότητας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος, όπως εξειδικεύονται στους τέσσερις βασικούς στόχους προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου: διεθνοποίηση και χωρική συνοχή, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, κοινωνική συνοχή και ισότητα ευκαιριών, οικολογική ισορροπία και ποιότητα ζωής.

 Η σκοπιμότητα της προσπάθειας συντονισμού των διαφόρων προγραμμάτων βρίσκεται στην ενίσχυση της «ωριμότητας» της προγραμματικής διαδικασίας και των ίδιων των προγραμμάτων, στην πλήρη αξιοποίηση των μέσων που διατίθενται σε αντιστοιχία με τους στόχους, στην προώθηση της συνέργιας και στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων. Η συνοπτική παρουσίαση των τομέων δράσης που παρουσιάζεται αποσκοπεί στην ενημέρωση των οργάνων του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και τη σύνταξη του προγράμματος αναθέσεων και των προδιαγραφών των απαραίτητων μελετών. Από την άποψη αυτή υπογραμμίζεται ότι οι προτεινόμενες δράσεις–πλαίσιο σε κάθε τομέα έχουν το νόημα της ανάδειξης των ζητημάτων που είναι κρίσιμα για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης. Επισημαίνεται, επίσης, ότι σε καμία περίπτωση οι 15 δράσεις–πλαίσιο δεν αποτελούν έναν εξαντλητικό και αποκλειστικό κατάλογο για την ενσωμάτωση όλων των θεμάτων που συνδέονται με επιμέρους πτυχές της καθημερινής λειτουργίας της πόλης, και τα οποία αντιστοιχούν σε περιοχές αρμοδιότητας και ευθύνης διαφορετικών επιπέδων ρύθμισης και διαχείρισης.


 

 

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2003