Στρατηγικό σχέδιο> Εισαγωγή Εισαγωγικό σημείωμα

Βασικές ερωτήσεις-απαντήσεις

 


: ενημερωθείτε για την πρόοδο του Στρατηγικού Σχεδίου

 


Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε σχετικά με τη συγκυρία, τις προοπτικές και τα σενάρια ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης

 

 

 

 

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το διάγραμμα στόχων και οργανωτικής δομής του Στρατηγικού Σχεδίου  

 

 

 


 

  Οι 6 γενικοί τομείς δράσεις και η μεθοδολογία του Στρατηγικού Σχεδίου
 

 Τα "Πακέτα Εργασίας" και οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας της Επιστημονικής Ομάδας 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πακέτων εργασίας 

 


Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης πήρε πρόσφατα την πρωτοβουλία και ανέθεσε σε ομάδα επιστημόνων από τα δυο πανεπιστήμια της πόλης, την επεξεργασία ενός Σχεδίου Δράσης για τη διαμόρφωση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης.

 Στη σημερινή Ευρώπη που επιδιώκει την πολιτική και οικονομική ενοποίηση της μέσα σε συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας και εντεινόμενης παγκοσμιοποίησης η σημασία των μεγάλων πόλεων, οι σχέσεις με την ενδοχώρα τους αλλά και μεταξύ τους, αποκτούν καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Η Θεσσαλονίκη καλείται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και να αξιοποιήσει  τις νέες ευκαιρίες. Ο νέος ρόλος της πόλης δεν μπορεί να προκύψει αυτομάτως, αλλά απαιτεί συστηματική δράση σύμφωνα με συγκεκριμένους και εφικτούς στόχους που θα ενεργοποιήσουν τις ενδογενείς δυνάμεις της πόλης και θα εξασφαλίσουν την  αποδοχή των κοινωνικών φορέων και τη συναίνεση των πολιτών. Η πόλη έχει μπροστά της σταθμούς όπως η Σύνοδος Κορυφής το 2003, η διεκδίκηση της ΕXPO μετά το 2007 αλλά και τις επιπτώσεις από γεγονότα σε εξέλιξη όπως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαδικασία Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων.

Το ζητούμενο για την ουσιαστική αξιοποίηση των νέων συνθηκών είναι η διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα εντάξει σε ένα συνολικό και συνεκτικό πλαίσιο τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το Στρατηγικό Σχέδιο προϋποθέτει την ενεργοποίηση ενός επιτελικού πολιτικού οργάνου, ενός πλαισίου δομημένου κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τους απαραίτητους μηχανισμούς διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης για το συντονισμό των διαφόρων δράσεων, έργων και ενεργειών που εκδηλώνονται στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης από μια πληθώρα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υλοποίησης.

Οι στόχοι και οι άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές του τρίπτυχου της βιώσιμης ανάπτυξης: Οικονομική Ανάπτυξη – Κοινωνική Δικαιοσύνη – Προστασία Περιβάλλοντος– και στις αντίστοιχες επιδιώξεις για διεθνοποίηση και χωρική συνοχή, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, ισότητα ευκαιριών και κοινωνική συνοχήοικολογική ισορροπία και ποιότητα ζωής.  Οι αρχές αυτές προσανατολίζουν τη διατύπωση και εξειδίκευση των παρακάτω βασικών αξόνων προτεραιότητας:

Διεθνής ρόλος και συμβολή στη συνοχή του εθνικού χώρου. Η διεθνοποίηση της πόλης είναι μια ιστορική δυνατότητα με πολλές εκδοχές και αποτελεί τη συνισταμένη των προσπαθειών που καταβάλλονται και των προτεραιοτήτων που επιδιώκονται από μια πλειάδα θεσμικών υποκειμένων (επιχειρήσεων, φορέων, κ.λπ.) τα οποία συνεισφέρουν διαφορετικά στο κόστος και αναμένουν διαφορετικά οφέλη από κάθε βήμα που πραγματοποιείται. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως η διεύρυνση του διεθνούς ρόλου της Θεσσαλονίκης συναρτάται με την ουσιαστική συμβολή της στη συμπληρωματική και ισόρροπη ανάπτυξη του εθνικού χώρου, διαχέοντας τα αναπτυξιακά οφέλη στο σύνολο των περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας. Ο διεθνής μητροπολιτικός χαρακτήρας της Θεσσαλονίκης αποτελεί κατ’ αυτόν τον τρόπο έναν κεντρικό άξονα προτεραιότητας για το Στρατηγικό Σχέδιο.

Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Καθοριστικό στοιχείο για το επίπεδο ανάπτυξης της πόλης είναι η ικανότητα προσαρμογής του αστικού συστήματος στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες μέσω της εισαγωγής καινοτομιών σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του. Αυτό συνεπάγεται ότι η ικανότητα της πόλης να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού θα πρέπει να στηριχθεί στη συνέργια των προσπαθειών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ούτως ώστε η επιχειρηματική δραστηριότητα να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον που ευνοεί και υποστηρίζει ενεργά τη συνεργασία, τα επιχειρηματικά δίκτυα και τις πρωτοβουλίες καινοτομίας.

Κοινωνική συνοχή και ισότητα ευκαιριών. Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής έχει αναδειχθεί ως ένα κεντρικό και κρίσιμο ζήτημα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων μέσα στις νέες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας. Οι αντιθέσεις και ανισότητες που δημιουργούνται κατά την αναπτυξιακή διαδικασία θέτουν σε δοκιμασία την κοινωνική συνοχή. Επιδίωξη του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην παραγωγή και διανομή του αναπτυξιακού αποτελέσματος, τις νέες υποδομές, τις εξυπηρετήσεις και τις γνώσεις, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

Οικολογική ισορροπία και ποιότητα ζωής. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τους φυσικούς πόρους όσο και την πολιτιστική κληρονομιά, αποτελεί πλέον κεντρική επιδίωξη της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η επανάκτηση της σχέσης του φυσικού στοιχείου με το τεχνητό στοιχείο της πόλης αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό η πόλη θα πρέπει να γίνει κατανοητή ως ενιαίο σύστημα με την ευρύτερη περιοχή της, ενώ η διάγνωση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί το πρώτο βήμα για την κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας στηρίζεται στη συνεργασία και συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων και των πολιτών και έχει ως προνομιακό αποδέκτη το σύνολο των κατοίκων και των δραστηριοτήτων της πόλης και γενικότερα της χώρας. Η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης είναι ένα συλλογικό στοίχημα και θα αποτύχει αν αντιμετωπιστεί ως πεδίο πολιτικών σκοπιμοτήτων ή εξυπηρέτησης εξειδικευμένων συμφερόντων. Το κίνητρο για την επιδίωξη της βρίσκεται τόσο στην ηθική και πολιτική ορθότητα όσο και στην αναμενόμενη διάχυση των ωφελειών από τη συμμετοχή όλων στα αναμενόμενα θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα καθώς και τα πλεονεκτήματα από το καλύτερο περιβάλλον ή το φιλικό σύστημα μεταφορών μεταφέρονται σχεδόν ακέραια στο κάθε άτομο ή επιχείρηση. Για τις επιχειρήσεις σημαίνει μια αναβαθμισμένη βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηρίξουν ανταγωνιστικά την επέκταση τους. Για τους πολίτες σημαίνει την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών καθημερινής ζωής. Για το κράτος και την αυτοδιοίκηση σημαίνει θετικό ισοζύγιο ενεργειών και δυνατότητα επικέντρωσης σε κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα διακυβέρνησης. Όπως όμως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση σύνθετων κοινωνικών επιδιώξεων το συλλογικό αποτέλεσμα θα εκφραστεί από τη συνισταμένη  των επιμέρους επιλογών των θεσμικών υποκειμένων και των πολιτών. 


κατηγορίες ζητημάτων - φόρουμ διαλόγου

 

Κάντε κλικ εδώ για να  ενημερωθείτε για την οργάνωση του Δομημένου Κοινωνικού Διαλόγου.

 Φόρουμ Συζητήσεων για το Στρατηγικό Σχέδιο


Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό δελτίο ενημέρωσης (e-newsletter).
 


Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster 

αρχική σελίδα  


© Τελευταία ενημέρωση: