Στρατηγικό σχέδιο>Εισαγωγή> Εισαγωγικό σημείωμα Βασικές ερωτήσεις-απαντήσεις


Βασικές ερωτήσεις-απαντήσεις

 Απρίλιος 2002: Άξονες και Δράσεις Προτεραιότητας 2010: Σύνοψη Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Διαλόγου (αρχείο pdf, μέγεθος 829 ΚΒ).

Τι είναι το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης

Το Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπεται να αποτελέσει ένα μηχανισμό προσανατολισμού και επίλυσης βασικών ζητημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη της πόλης και αναδεικνύονται ως κεντρικές επιδιώξεις γύρω από τις οποίες διαμορφώνεται η δυναμική της μητροπολιτικής ανάπτυξης και του ιδιαίτερου διεθνούς χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, το Στρατηγικό Σχέδιο θα αποτελέσει ενδεικτικό πλαίσιο σύνθεσης και συνέργιας των προσπαθειών που καταβάλλονται στα διαφορετικά  επίπεδα και τους τομείς της διοίκησης και αυτοδιοίκησης στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης.

Το γενικό πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου συναρτάται με την τρέχουσα συγκυρία, την προγραμματική προσπάθεια και τις προοπτικές της Θεσσαλονίκης. Η σκοπιμότητα του Στρατηγικού Σχεδίου συναρτάται, επίσης, με την ανάγκη ενσωμάτωσης της αστικής ανάπτυξης στον υπάρχοντα αναπτυξιακό προγραμματισμό, όπως τίθεται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το Στρατηγικό Σχέδιο ανταποκρίνεται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Σχεδίου Ανάπτυξης (ΣΑ) 2000–2006 και συναρτάται με την αναγκαιότητα συντονισμού και συμπληρωματικότητας των δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (τομεακά ΕΠ και Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας).
 
Την αναγκαιότητα ενός Στρατηγικού Σχεδίου ενισχύουν και οι προοπτικές, οι σχετικές με τον αναμενόμενο ή επιθυμητό ρόλο της Θεσσαλονίκης. Αυτές οι προοπτικές συνοψίζονται σε τέσσερα πιθανά σενάρια ανάπτυξης σύμφωνα με τα οποία η μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκη εξελίσσεται: σε διεθνές κέντρο και πύλη της Ευρώπης, σε πόλο συνοχής και ανάπτυξης του Βορειοελλαδικού χώρου, σε κέντρο εξειδικευμένων υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα και, τέλος, σε μητροπολιτικό κέντρο με πολύ-πολιτισμικό χαρακτήρα. Το Στρατηγικό Σχέδιο θα πρέπει να αξιολογήσει τα διαφορετικά σενάρια ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης και τις συνέπειές τους.
 

Γενικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου

Ο βασικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου αναφέρεται στην επιδίωξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και καλύπτει το τρίπτυχο: οικονομική ανάπτυξη–κοινωνική δικαιοσύνη–προστασία περιβάλλοντος. Οι άξονες προτεραιότητας που προσανατολίζουν τη διατύπωση των δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου εξειδικεύονται στις κατευθύνσεις: διεθνοποίηση και χωρική συνοχή, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, κοινωνική συνοχή και ισότητα ευκαιριών, οικολογική ισορροπία και ποιότητα ζωής. 

Η οργανωτική δομή συγκρότησης και λειτουργίας του Στρατηγικού Σχεδίου περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα: το πολιτικό, το κοινωνικό, το διοικητικό και το τεχνογνωστικό. Το πολιτικό επίπεδο συνίσταται από το επιτελικό πολιτικό όργανο λήψης αποφάσεων και προσανατολισμού του Στρατηγικού Σχεδίου. Το κοινωνικό επίπεδο αντιστοιχεί στο Φόρουμ δομημένου κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης με σκοπό την επίτευξη ευρύτερων συναινέσεων ως προς τις επιλογές και προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου. Το διοικητικό επίπεδο συγκροτείται με πυρήνα τον ΟΡΘΕ και αναλαμβάνει τη διαχειριστική ευθύνη για την προώθηση της όλης διαδικασίας. Τέλος, το τεχνογνωστικό επίπεδο παρέχει την απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη με την παροχή συμβουλών και τη σύνταξη εξειδικευμένων μελετών.

Τι είναι το Σχέδιο Δράσης

Το Σχέδιο Δράσης συντάχθηκε από επιστημονική ομάδα μετά από ανάθεση του ΟΡΘΕ. Προσδιορίζει το πλαίσιο σύνταξης και εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, το οποίο αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση, προκειμένου η πόλη να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται με τη νέα ευρωπαϊκή προοπτική.

 Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τρία μέρη  που  περιγράφουν τις βασικές συνιστώσες του Στρατηγικού Σχεδίου και αποτελεί, ουσιαστικά, την αρχική εισήγηση που συνοδεύει την πολιτική πρωτοβουλία για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης και εφαρμογής του.Το Μέρος Α΄ εστιάζεται στην αναγκαιότητα και τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου. Το Μέρος Β΄ εξετάζει συνοπτικά τους έξι βασικούς τομείς δράσης που συνδέονται με τους στόχους και τους άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι τομείς αυτοί είναι:Θεσμικό πλαίσιο και αστική διακυβέρνηση, Παραγωγικό σύστημα και καινοτομία, Ανθρώπινο δυναμικό και απασχόληση, Τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, Αστική οργάνωση και κατοικία, Ποιότητα αστικού περιβάλλοντος.Το τρίτο μέρος εξετάζει τις συμμετοχικές και επικοινωνιακές διαστάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου, καταλήγοντας με τη διατύπωση ενός ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος των σταδίων σύνταξης και εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης.

 Επιστημονική Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα (ΕΟ) συγκροτήθηκε ως μέρος του 'τεχνογνωστικού' επιπέδου συγκρότησης και λειτουργίας του Στρατηγικού Σχεδίου. Η ΕΟ αποτελείται από 18 συνεργάτες και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως "δεξαμενή σκέψης" του πολιτικού επιπέδου και σύμβουλος του διοικητικού επιπέδου για τη σύνθεση του επιστημονικού προγράμματος, τις προδιαγραφές των αναθέσεων και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. 


Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Ο Οργανισμός Θεσσαλονίκης είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1985 και εποπτεύεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ . Έχει έδρα το διατηρητέο κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη οδό Βασιλίσσης Όλγας 105. 
Ο Οργανισμός έχει αντικείμενο το Ρυθμιστικό Σχέδιο της περιοχής Θεσσαλονίκης, δηλαδή τη χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της, στα πλαίσια των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Έργο του επίσης είναι η προστασία και η αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Ο Οργανισμός έχει ένα επιβλητικό έργο, τόσο στην έρευνα και στην επιστημονική τεκμηρίωση του αντικειμένου του, όσο και στην επίλυση δεκάδων καθημερινών ζητημάτων της πόλης και της ευρύτερης περιφέρειας. Στο έργο του περιλαμβάνονται πολεοδομικές ρυθμίσεις, μεγάλες μελέτες, εποπτεία έργων, μελέτες εφαρμογής και ένα πλήθος παρεμβάσεων και τοποθετήσεων για φλέγοντα ζητήματα της πόλης. Συνεργάζεται επίσης και συμμετέχει στις αποφάσεις πολλών κοινών προγραμμάτων με όλους τους φορείς της Θεσσαλονίκης, καθώς και με τα κεντρικά διοικητικά όργανα.


Επικοινωνήστε με τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης:

Τηλ: 0310 865 835, fax: 0310 825 151, 
Email: org-ryth-thes@the.forthnet.gr
Βασιλίσσης Όλγας 105, 54645, Θεσσαλονίκη

Κάντε κλκ εδώ για να ενημερωθείτε σχετικά για τους 6 γενικούς τομείς δράσεις και τη μεθοδολογία του Στρατηγικού Σχεδίου


Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε σχετικά με τις 15 προτεινόμενες δράσεις-πλαίσιο , η εξειδίκευση των οποίων σε έργα και ενέργειες θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό αντικείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου.

Στόχοι και άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου

 

Τα "Πακέτα Εργασίας" και οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας της Επιστημονικής Ομάδας 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πακέτων εργασίας 

 

Επιστημονική ομάδα σύνταξης του Σχεδίου Δράσης

Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Λόης ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ, Καθηγητής ΠΜ
Νίκος ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ

 
Συνεργασία
Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ
Αθηνά ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Δρ Πολεοδόμος

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη σύνοψη του Σχεδίου Δράσης

Κατεβάστε και διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του "Σχεδίου Δράσης" (.pdf - 1,14ΜΒ).


 

 

 

 

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα
 


© Τελευταία ενημέρωση: 05/12/2003