Στρατηγικό σχέδιο>Οργάνωση και λειτουργία > Επίπεδα συγκρότησης και λειτουργίας
 

 

Τομείς δράσης και μεθοδολογία

 

Οι 15 δράσεις - πλαίσιο

 

Δομημένος κοινωνικός διάλογος

 


Βασικές ερωτήσεις-απαντήσεις

Φόρουμ Συζητήσεων για το Στρατηγικό Σχέδιο: Πρόγραμμα και θεματολογία συναντήσεων - Συμμετέχοντες φορείς
 


: ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και την πρόοδο του Στρατηγικού Σχεδίου

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία μελών της Επιστημονικής Ομάδας

 

 

 

 

Τα επίπεδα συγκρότησης των οργάνων και των διαδικασιών του Στρατηγικού Σχεδίου διαμορφώνονται με τη συμμετοχή των αρμόδιων κρατικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων (εργοδοτικών, εργατικών και επαγγελματικών ενώσεων, επιστημονικών φορέων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ.λπ.). Στη συνέχεια περιγράφεται συνοπτικά κάθε επίπεδο, η συγκεκριμένη σύνθεση του οποίου θα οριστικοποιηθεί μετά από απόφαση του επιτελικού πολιτικού οργάνου του Στρατηγικού Σχεδίου.

1. Πολιτικό επίπεδο. Στο πολιτικό επίπεδο λήψης αποφάσεων συμμετέχουν κρατικοί και κυβερνητικοί φορείς (ΥΜΑΘ, ΠΚΜ, ΟΡΘΕ) καθώς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δήμος Θεσσαλονίκης, ΤΕΔΚ). Το επίπεδο αυτό αποτελεί το επιτελικό πολιτικό όργανο λήψης αποφάσεων και προσανατολισμού του Στρατηγικού Σχεδίου. Το όργανο αυτό είναι ο κύριος αποδέκτης των αποτελεσμάτων (απόψεων, γνωμοδοτήσεων, κ.λπ.) του δομημένου κοινωνικού διαλόγου και κατευθύνει τη λειτουργία του διοικητικού επιπέδου το οποίο αναλαμβάνει την υλοποίηση των αποφάσεων.


2. Κοινωνικό επίπεδο (Φόρουμ διαλόγου).
Στο κοινωνικό επίπεδο εκπροσωπούνται οι κοινωνικοί εταίροι, οι παραγωγικοί φορείς, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, οι βαθμίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Πρόκειται ουσιαστικά για επίπεδο δομημένου κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης με στόχο την επίτευξη συναινέσεων στις μέσο- και μακρο-πρόθεσμες επιλογές και προτεραιότητες και ισοδυναμεί με μια «κοινωνική συμμαχία για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης». Το όργανο διαλόγου συγκροτείται και συγκαλείται μετά από πρόσκληση του πολιτικού οργάνου με βάση τα θέματα που επεξεργάζεται και εισηγείται το διοικητικό επίπεδο. Οι απόψεις στις οποίες καταλήγει ο διάλογος αποτελούν βασική συνιστώσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.


3. Διοικητικό επίπεδο. Το Διοικητικό επίπεδο έχει αρμοδιότητα και ευθύνη για τη συνολική διαχείριση (σύνταξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση) του Στρατηγικού Σχεδίου και λειτουργεί με βάση τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις του πολιτικού οργάνου. Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας συνεπικουρείται από το τεχνογνωστικό επίπεδο, στο οποίο αναθέτει την εκπόνηση συγκεκριμένων εκθέσεων και την επιστημονική επεξεργασία των ειδικών θεμάτων που αντιστοιχούν στους τομείς δράσης του Στρατηγικού Σχεδίου. Οι αναθέσεις ακολουθούν το πρόγραμμα μελετών και ερευνών που θα περιλαμβάνει το οριστικό Σχέδιο Δράσης και ανταποκρίνονται στις ανάγκες εφαρμογής του Σχεδίου. Το διοικητικό όργανο συγκροτείται με πυρήνα τον ΟΡΘΕ που ασκεί και τη διεύθυνση, ενώ στη σύνθεση του μπορούν να προσκληθούν στελέχη άλλων κρατικών φορέων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ειδικοί σύμβουλοι. Το διοικητικό όργανο είναι αποδέκτης των εκθέσεων και προτάσεων του τεχνογνωστικού επιπέδου με βάση τις οποίες συντάσσει και διαβιβάζει εισηγήσεις στο πολιτικό επίπεδο για όλα τα θέματα που απαιτούνται αποφάσεις καθώς και στο κοινωνικό επίπεδο για τα θέματα του δομημένου κοινωνικού διαλόγου, ενώ παράλληλα διατυπώνει ειδικές κατευθύνσεις προς τους φορείς υλοποίησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό το συντονισμό των δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

 

4. Τεχνογνωστικό επίπεδο. Το τεχνογνωστικό επίπεδο αποτελεί ουσιαστικά δεξαμενή επιστημόνων, επιστημονικών ομάδων και ειδικών συμβούλων προς τους οποίους απευθύνεται το διοικητικό όργανο για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων και τη σύνταξη εκθέσεων ή και το πολιτικό όργανο για γνωμοδοτήσεις επί ειδικών θεμάτων. Η σύνθεση του τεχνογνωστικού επιπέδου μεταβάλλεται ανάλογα με τις αναθέσεις του διοικητικού οργάνου. Είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί ως μέρος του τεχνογνωστικού επιπέδου μια ολιγομελής ομάδα επιστημόνων που να λειτουργεί παράλληλα ως «δεξαμενή σκέψης» του πολιτικού επιπέδου και σύμβουλος του διοικητικού επιπέδου για τη σύνθεση του επιστημονικού προγράμματος, τις προδιαγραφές των αναθέσεων και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

 

Νέα και ανακοινώσεις - Φόρουμ συζητήσεων - Δεσμοί - Πληροφορίες - Πείτε μας τη γνώμη σας - Εγγραφή - Καταχωρείστε το site σας - Βοήθεια αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 05/12/2003