Στρατηγικό σχέδιο> Προγρ/σμός - Δραστηριότητες Δομημένος Κοινωνικός Διάλογος: Φόρουμ διαλόγου 
 


Τα επίπεδα συγκρότησης των οργάνων και των διαδικασιών του Στρατηγικού Σχεδίου
  

Τα 4 Φόρουμ Διαλόγου

Τα "Πακέτα Εργασίας" και οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας της Επιστημονικής Ομάδας 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πακέτων εργασίας

προγραμματισμένες δραστηριότητες - εκδηλώσεις


 
Στόχοι και άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου

 κατηγορίες ζητημάτων - φόρουμ

 


Βασικές ερωτήσεις-απαντήσεις

 

 


: ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και την πρόοδο του Στρατηγικού Σχεδίου

 

 

 

 

 

 

  Φόρουμ Συζητήσεων για το Στρατηγικό Σχέδιο: Πρόγραμμα και θεματολογία συναντήσεων - Συμμετέχοντες φορείς

 

 

Επικοινωνήστε με το Γραφείο του Στρατηγικού Σχεδίου

 

Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό δελτίο ενημέρωσης ώστε να ενημερώνεστε άμεσα για την πορεία υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Το κεντρικό στοιχείο του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η συμβολή του στην αποτελεσματική διακυβέρνηση του μητροπολιτικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης με τη λειτουργία ενός Φόρουμ διαλόγου που θα προωθήσει την επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων ως προς τις βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης της πόλης μέσω της πληροφόρησης και της διαπραγμάτευσης των εμπλεκόμενων φορέων. Ο προσδιορισμός των φορέων που καλούνται να συμμετάσχουν στον κοινωνικό διάλογο στηρίζεται στην αναγνώριση του δικαιώματος συμμετοχής τους από το πολιτικό επίπεδο, με βάση τα εξής:

  • Δικαίωμα που προκύπτει από την ιδιότητα του πολίτη. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους στα διάφορα επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Στο κοινωνικό Φόρουμ συμμετέχουν με την ιδιότητα των εκπροσώπων της κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης οι 6 φορείς του επιτελικού οργάνου λήψης αποφάσεων (ΥΜΑΘ, ΠΚΜ, ΟΡΘΕ, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, ΤΕΔΚ).  


  • Δικαίωμα με βάση τον ιδιαίτερο τόπο κατοικίας των πολιτών. Οι πολίτες του ΠΣΘ έχουν διαφοροποιημένες ανάγκες με βάση την περιοχή εγκατάστασης. Στο Φόρουμ η διάσταση αυτή μπορεί να καλυφθεί από τους εκλεγμένους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης των 14 δήμων του ΠΣΘ. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να μετέχουν (εκτός των ήδη συμμετεχόντων ΔΘ και ΤΕΔΚ) οι εκπρόσωποι των 3 μεγαλύτερων πληθυσμιακά δήμων (Καλαμαριά, Αμπελόκηποι, Σταυρούπολη).

  • Δικαίωμα με βάση την κατοχή ειδικής γνώσης σε σχέση με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της πόλης. Εδώ θα προσκληθούν ειδικοί επιστήμονες ή εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων αλλά και εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών, ΔΕΚΟ και ΝΠΔΔ που έχουν σημαντικό ρόλο στον προγραμματισμό υποδομών και εξυπηρετήσεων. Λόγω της πληθώρας των φορέων που είναι δυνητικά επιλέξιμοι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν πρόσθετα κριτήρια (π.χ. σημασία ή μέγεθος). Μια πρώτη επιλογή περιλαμβάνει τους ΟΛΘ, ΟΥΑΘ, Πολιτική Αεροπορία, ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τροχαία, Αστυνομία, ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κ.λπ.  

  • Δικαίωμα με βάση τη θέση στην παραγωγική διαδικασία. Εδώ θα κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων. Λόγω της πληθώρας των διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων θα πρέπει να συνυπολογιστούν πρόσθετα κριτήρια (π.χ. σημασία ή μέγεθος). Προτείνονται, λοιπόν, οι ΣΒΒΕ, ΕΒΕΘ, Εργατικό Κέντρο, εκπρόσωποι δημόσιων υπαλλήλων, εκπρόσωποι εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση, κ.λπ.)

 
  • Δικαίωμα με βάση τη συμμετοχή στο κόστος και το όφελος από την καθημερινή λειτουργία της πόλης. Εδώ θα μπορούσαν να κληθούν επιλεκτικά ιδιοκτήτες γης και ακινήτων ή μεγάλοι εργοδότες αλλά και εδικές κατηγορίες πληθυσμού (π.χ. μετανάστες, άνεργοι, κ.λπ.). Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα εκπροσώπησης καθώς σπάνια οι ομάδες αυτές πληθυσμού έχουν συγκροτηθεί με κάποιο γενικά αποδεκτό τρόπο (π.χ. ποιοι εκπροσωπούν τους ιδιοκτήτες γης και ακινήτων; πώς εκπροσωπούνται οι οικονομικοί μετανάστες;). Μια εκδοχή εδώ θα ήταν ο ορισμός συνηγόρου (π.χ. μέσω ΜΚΟ όταν υπάρχουν) των αντιστοίχων δικαιωμάτων ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων.

  • Δικαίωμα με βάση το ενεργό και δηλωμένο ενδιαφέρον (εδώ θα μπορούσαν να κληθούν συγκεκριμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). Το ζήτημα της συμμετοχής των ΜΚΟ είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητο και προϋποθέτει κάποια μορφή καταγραφής και ευρύτερης αποδοχής της παρουσίας τους ώστε να μην αποτελεί δίοδο για συμπτωματικές και περιορισμένης σημασίας οργανώσεις. Μια εκδοχή είναι η πρόσκληση ΜΚΟ μόνο σε εξειδικευμένα ζητήματα, όπως τα θέματα περιβάλλοντος, των ναρκωτικών, κ.λπ.


2. Η δυνατότητα αποτελεσματικής λειτουργίας του Φόρουμ εξαρτάται από τους κανόνες λειτουργίας του δομημένου διαλόγου στους οποίους περιλαμβάνονται:

3. Ως προς τη διαδικασία συγκρότησης του Φόρουμ διαλόγου η αρμοδιότητα ανήκει στο επιτελικό πολιτικό όργανο αποφάσεων. Η πρόσκληση θα πρέπει να έχει ρητό χαρακτήρα και να αφήνει εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. ένα μήνα) για τη γραπτή αποδοχή και ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή. Μετά από αυτό το διάστημα η έλλειψη απάντησης εκλαμβάνεται ως απόρριψη. Όλοι οι αρχικά προσκεκλημένοι ενημερώνονται για την οριστική σύνθεση Του Φόρουμ και έχουν τη δυνατότητα να επανεξετάσουν τυχόν απορριπτική στάση τους για έναν ακόμη μήνα, ενώ η παραίτηση τους είναι διαρκώς ανοιχτή και αρκεί μονομερής γραπτή δήλωση του ενδιαφερόμενου φορέα. Η μη παρουσία του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ισοδυναμεί με γραπτή παραίτηση. Στην πρώτη συνεδρίαση ορίζεται πρόεδρος και πενταμελής εκτελεστική επιτροπή. Η σύνθεση του Φόρουμ παραμένει σταθερή για ένα τουλάχιστο χρόνο ή 4 συνεδριάσεις, οπότε και μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση του πολιτικού οργάνου και επανάληψη της ίδιας διαδικασίας.  


4. Η διαδικασία σύγκλησης ξεκινά με πρωτοβουλία του επιτελικού πολιτικού οργάνου. Στην πρώτη συνεδρίαση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρός του με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση για το σχέδιο Δράσης και, στη συνέχεια, την εκλογή προέδρου του Φόρουμ, καθώς και πενταμελούς εκτελεστικής επιτροπής. Η εκλογή προέδρου γίνεται με απλή ψηφοφορία μεταξύ τριών προσωπικοτήτων ευρύτερης αποδοχής που προτείνονται από το επιτελικό πολιτικό όργανο. Η εκλογή του πενταμελούς γίνεται με βάση τη σειρά ψήφων όσων υποψηφιοτήτων υποβληθούν. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Φόρουμ.  


5. Τα θέματα που συζητά το Φόρουμ προσδιορίζονται από τις εισηγήσεις του διοικητικού επιπέδου καθώς και τα θέματα που εισηγούνται από κοινού ο πρόεδρος και η εκτελεστική επιτροπή του Φόρουμ. Η διαδικασία και η φύση των αποφάσεων είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της εγκυρότητας και του δυναμισμού του Φόρουμ και θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις εξής συνιστώσες, ανάλογα με το θέμα ή την ομάδα κατά την κρίση της πενταμελούς εκτελεστικής επιτροπής:

Γνωμοδότηση: διατυπώνονται γνώμες που αποτελούν την έκβαση της διαδικασίας διαλόγου χωρίς ψηφοφορία.

Ψηφοφορία: οι γνώμες οδηγούν σε προτάσεις και ψηφοφορία με επισήμανση της κατάταξης των προτάσεων.

Διαπραγμάτευση: Ο διάλογος έχει το χαρακτήρα διαπραγμάτευσης και επίτευξης επί μέρους συμφωνιών.

Συναίνεση: ο διάλογος συνεχίζεται μέχρι την επίτευξη συναίνεσης με επισήμανση των επιφυλάξεων.

Ομοφωνία: ο διάλογος συνεχίζεται μέχρι την επίτευξη συναίνεσης, ενώ κάθε επιφύλαξη ισοδυναμεί με βέτο.


 

Νέα και ανακοινώσεις - Φόρουμ συζητήσεων - Δεσμοί - Πληροφορίες - Πείτε μας τη γνώμη σας - Εγγραφή - Καταχωρείστε το site σας - Βοήθεια 


αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 05/12/2003